Pravidla beach volejbalu

 • Hřiště o rozměrech 8×16 m je tvořeno pouze obrysovými čarami (umístěnými uvnitř rozměru kurtu) položenými na písku (není střední čára) širokými 5–8 cm v barvě ostře kontrastní s barvou písku. Minimální vrstva písku je 40 cm. Rozměr kurtu (s volnými zónami) je 26×18 m (mezinárodní turnaje) a 24×14 m (turnaje typu B).
 • Družstvo tvoří dva hráči. Během jednoho turnaje respektive zápasu nemohou být vystřídáni. Každé družstvo má kapitána, jež je zaznamenán v zápise o utkání.
 • Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety bez ztrát do 21 bodů. V případě nerozhodného stavu se hraje set třetí do 15-ti bodů. Vždy musí být konečný rozdíl minimálně dvou bodů a není limitován
 • Strany se střídají po dosažení v součtu sedmi bodů a jejich násobků v prvních dvou setech a pěti bodů a jejich násobků ve třetím setu. Při střídání stran není povolen žádný oddech.
 • Přestávka mezi sety je 1 minuta
 • Před zahájením každého zápasu probíhá losování, při kterém si vítěz losu volí z možností: strana, servis nebo příjem. Před zahájením druhého setu se nelosuje, ale právo výběru z uvedených tří možností má poražený z losování před prvním setem. Před případným třetím setem je nový los
 • Každá dvojice má pouze jediný normální oddechový čas v průběhu každého setu v trvání 30 vteřin. V prvním a druhém setu je jeden technický oddechový čas v trvání 30 vteřin vždy při třetí změně stran, tj. kdy součet dosažených bodů oběma družstvy je 21
 • Dresy : šortky a trička stejného stylu a barvy, reklama může být různá. (FIVB turnaje požadují čísla a jména hráčů na šortkách)
 • Hráči musí hrát bosí (výjimku – ponožky nebo boty povoluje první rozhodčí)
 • Kaučování družstva v průběhu utkání je zakázáno!
 • Každé družstvo má možnost tří úderů, přičemž blok je považován za úder.
 • Na podání se hráči pravidelně střídají a každý hráč má pouze 1 pokus (5 vteřin od pokynu rozhodčího). Při podání nesmí podávající hráč přešlápnout ani podšlápnout koncovou čáru. Za pořadí na podání si zodpovídají sami hráči nikoliv rozhodčí – chyba (po provedeném podání) v pořadí je trestána ztrátou rozehry tj. bodem.. Při podání se míč může dotknout sítě. Za podání se považuje po signalizaci rozhodčího i nadhození a upuštění míče bez dotyku hráče. Podání se nesmí blokovat
 • Rozhodčí může dát pokyn k provedení podání tehdy, jestliže jsou přijímající hráči připraveni. Nejdéle však 12s po skončení předchozí akce.
 • Spoluhráč podávajícího musí stát na takovém místě, aby svým postavením nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve výhledu brání, může přijímající hráč při zvednuté ruce (signál pro rozhodčího) požádat clonícího hráče o změnu jeho postavení. Takto požádaný hráč musí své postavení změnit. Nastane-li žádost přijímajícího hráče v průběhu pokusu o podání, podání se opakuje (nesmí se však toho zneužívat – rozhodčí trestá napomenutím respektive ztrátou bodu – sankce za zdržování)
 • Příjem podání, pokud je brán prsty, musí být čistý
 • Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty (kobra) nebo být udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít tzv. ulívky
 • Útok hraný obouruč vrchem (prsty) smí být poslán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povoleno je i odbití míče přes hlavu útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. Chyba nastává v momentě, kdy míč přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě nebo se dotkne bloku. Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z toho směru odfoukne vítr, není to považováno za chybu
 • Při smeči, při níž je míč odehrán tvrdým úderem, může bránící družstvo použít ke zpracování i neurčité údery (tažené míče, dvojdoteky, „bagr prsty“ apod.). Tečuje-li smeč síť nebo se dotkne bloku, musí být následující úder zahrán čistě, nejedná-li se o reflexivní zákrok. Jestliže je útok zahrán tak, že míč je odehrán měkce nebo je lobován, musí být následující úder čistý
 • Blok je považován za první úder. Po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder
 • Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však při tom překážet ve hře soupeři. Chybou je, pokud míč celým objemem překročí pomyslnou čáru pod sítí. Překročení této čáry za účelem zjištění otisku míče po dopadu na zem je považováno za porušení pravidel a míč je automaticky připsán druhé straně bez ohledu na to, zda dopadl do hřiště nebo mimo něj
 • Při dopadu míče k postranní nebo koncové čáře rozhoduje o tom, jestli je míč dobrý nebo v autu, dotek čáry. Dojde-li k posunutí čáry během akce, čára se nejprve narovná a teprve podle otisku míče se určí, jedná-li se o dobrý míč nebo aut
 • Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno
 • Při přerušení hry se může hráč očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje opustit hřiště (použít ručníku), musí požádat rozhodčího
 • Je povoleno přetlačování míče nad sítí. Rozhodčí v žádném případě nenařizuje nový míč. Mužstvo, na jehož straně míč zůstane ve hře má právo na další tři odbití. Letí-li takový míč „mimo“, je to chyba družstva na opačné straně
 • Každá rozehra končí zapískáním rozhodčího (chyba při hře-dvoják nebo tažený míč, aut, dotek sítě, dotek protihráče v jeho prostoru při jeho útoku, …). Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupeři současně (např. dotek sítě), jedná se o oboustrannou chybu a rozehra se opakuje
 • Podání se provádí jednou rukou. Příjem, nahrávka a útok musí býti čisté, ale může být provedeno kteroukoliv částí těla (nesmí se jednat o dvojdotek nebo tažený míč).
 • V případě, že se hráč(ka) dotkne v průběhu rozehry sítě vlasy, nesmí to být považováno za chybu.
 • Rozhodčí po odpískání chyby ukáže na mužstvo jež bude podávat, podstatu chyby eventuelně chybujícího hráče
 • Druhý rozhodčí rozhoduje, píská a signalizuje : dotek hráče se sítí a s anténkou na své straně hřiště, překážení ve hře v důsledku proniknutí do soupeřova pole a prostoru pod sítí, míč, který přeletěl svislou rovinu sítě mimo prostor přeletu nebo se dotkl anténky na jeho straně hřiště, dotek míče s předmětem mimo hrací plochu
 • Rozhodčí může hráči udělit tresty za nevhodné chování : napomenutí, ztráta bodu (možno v průběhu setu opakovat např. za opakované zdržování při neoprávněném požadování oddechového času ….), respektive vyloučit (opakované hrubé a urážlivé chování) nebo diskvalifikovat (urážlivé nebo agresivní chování)
 • Míče : objem 67 +/- 1cm, váha 260 až 280 g, tlak 171 až 221 mbar nebo hPa (0,175 až 0,225 kg/cm2)
 • O způsobilosti hřiště a míčů rozhoduje rozhodčí
 • Výška sítě : muži a junioři – 2,43 m, ženy a juniorky – 2,24 m, 14 – 16 let – 2,24 m, 12 – 14 let – 2,12 m, do 12 let – 2,00 m
 • Anténky : 1,80 m, tl. 10 mm. 80 cm nad sítí s bílo červeným šrafováním, umístěny vně kurtu
 • Síť je 8 – 9,50 m dlouhá a 1,0 m (+/- 3 cm) široká, když je pověšená a napnutá, umístěna svisle nad osou ve středu hřiště. Je vyrobena z čtvercových ok o straně až 10 cm. Na ocích sítě mohou být barevně zvýrazněni sponzoři
 • Sloupky, na kterých je upevněna síť, musí být vysoké 2,55 m, pokud možno nastavitelné. Musí být upevněny k zemi ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od každé postranní čáry po ochranné obložení sloupků. Upevnění sloupků k zemi pomocí ocelových lan je zakázáno. Na sloupcích musí být odstraněna všechna nebezpečná a překážející zařízení. Sloupky musí být obaleny polstrováním